APAN Speaker Profile

APAN Speaker Profile


Praphan Pavarangkoon

AffiliationNICT, Japan

Praphan Pavarangkoon's roles in APAN47

Speaker  IoT WG
TOP